پیشنهاد همکاری

شرکت ماشین سازی آریا ساروج خاوران از همکاری مهندسان مشاور، تأمین کنندگان و سرمایه گذاران برای همکاری در زمینه های فنی و مالی استقبال می نماید.

لطفاً فرم مربوطه را تکمیل نموده و یا درخواست خود را به ایمیل زیر ارسال نمایید.

Email: cooperation@hydrocng.ir

نام

نام خانوادگی

تلفن همراه

ایمیل شما